תודיפל הדוהי 'פורפ :רבחמה
רימת גלפ ,ביבר קיזיא ,רימש היחתפ ,ר"וי-םעוניבא קחצי :יוגה תדעו
גרבנזיא הדוהי ר"ד :הקפה ץעוי


תשרומל הדעווה ,ל"צאה ילייח תירב :ידי לע םקוה רתאה
ל"ז גרבלימ לשימו קלס ןרק עויסב

המדקה
ל"צאה דוסיי
הבוגתו הגלבה
"יפ לע ףא" תיילע
ל"צאב גוליפ
דרמה תזרכה
"ןוזסה"
ירבעה ירמה תעונת
"הרוחשה תבשה"
דוד ךלמה ןולמ ץוציפ
םילשוריב תבכרה תנחת לע הפקתהה
םילשוריב םיטירבה םיניצקה ןודעומ לע הפקתהה
וכע אלכ תצירפ
םודרגה ילוע
הקירפא תולג
הלוגב ל"צאה
ןיסאי-ריד שוביכ
ופי שוביכ
ימלשוריה דודגה
"הנלטלא"

םיחפסנ
"ימואלה יאבצה ןוגראה תופיאש"
יטירבה טדנמה ןוטלש תפוקתב תימואלה תורמה תלאשו ןוזסה
םיליפעמה תוינוא תמישר
היפרגוילביב
;(1994 ,יקסניטוב'ז ןוכמ תאצוהב) םיחא-דייצ ,ןוזסה
.(1996 ,ןוחטיבה דרשמ תאצוהב) םילשוריב ל"צאה תוכרעמ ,דרמה בהלב
(יקסניטוב'ז ןוכמ תאצוהב) םישולשה תונשב ל"צאה - תרתחמ לש התדיל
(יקסניטוב'ז ןוכמ תאצוהב) הנטקה הרש םויה
(1992 ,ןוחטיבה דרשמ תאצוהב) ךייתומוח לע
םירמאמ
לקיפ רזעילא תאמ םיריש


.יקסניטוב'ז ןוכמב ל"צאה ןויכראמ ולבקתנ םיזורכהו תונומתה
.רמוחב שמתשהל תושרה לע ,יקסניטוב'ז ןוכמל ונתדות