ירוצ-תיב והילא


(הלעמל) םיכח והילא
(הטמל) ירוצ-תיב והילאו
ריהקב םימשאנה אתב