םיעוראו תומוקמ
םישיא
םיזורכ
ל"צאה למס


"יפ לע ףא" היינואה
"הטירפ" הינואה
הנס השמו ןיגב םחנמ ושגפנ וביבס לוגעה ןחלושה
ל"צאה יפוטחל רצעמ תיב הנגהל שמישש םיבנע תיירקב הרימשה לדגמ
(1) םילשוריב תיטירבה תשלובה זכרמ
(2) םילשוריב תיטירבה תשלובה זכרמ
(1) דנפרס הנחמ
(2) דנפרס הנחמ
קשנ שופיח
רוגיב קשנה ןסחמ יוליג
(1) דוד ךלמה ןולמ
(2) דוד ךלמה ןולמ
םילשוריב תבכרה תנחת
םילשוריב הסנכהה סמ ידרשמ
("דרגניוב") םילשוריב םיסורה שרגמב ןוחטיבה רוזא
םילשוריב םיטירבה םיניצקה תיב ץוציפ
ל"צאה ידי לע ץצופש רלנש ןינב
וכע אלכ
הצירפה רחאל וכע אלכ תמוח
וכע אלכ רצחב םיכלהמ םיריסא
םיטירב םילייח ידמב ןוגראה ישנא
תיבחה תצצפ
תיבח תצצפב ץצופש הפיח תרטשמ ןינב
ופיב "קב ןסח" דגסמה
ופיב ןועשה ןיינב
ןיסאי ריד
לחר תמר ץוביקב לכואה רדח
תובהלב הלוע "הנלטלא" היינואה
דעצמב ל"צאה ילייח
הינקב רצעמה הנחמ
יחקלא יכדרמ
ןיגב םחנמ
(2) ןיגב םחנמ
רקטיב טרבור
ירוצ-תיב והילא
ףסוי ןב המלש
ינזרב השמ
רנורג בד
רנזרד לאיחי
סייו בקעי
יקסניטוב'ז באז
ביבח םולשבא
םיכח והילא
ינבל ןתיא
רודירמ בקעי
רקנ ריאמ
("ידיג") ןילגאפ יחימע
ןייטשנייפ ריאמ
ינאשק רזעילא
גרבנזור השמ
לאיזר דוד
ימוהת םהרבא

 


ל"צאה יזורכמ

לתוכב םירופיכ םוי תליפת
...תדלומה תמדאמ םידוהי שוריג
...הלא ושרוג םויה
שוריגה תפרח תא ללוגי ירבעה רעונה
יטירבה ןוטלשה תודסומ תפיקת-העדוה
...תמחול הגהנה םיקהל
וידרה ירודישל עירפהל אלש םיטירבל הרהזא
םייתלשממ םידרשמל ברקתהל אלש הרהזא
םודרגל תולעהל אלש םיטירבל הרהזא
תובכרב עוסיל אלש רוביצל הרהזא
תובכרה יוקב םישקומ-הרהזא
...םחולה חוכה תא רבגה
...םיעושעש ייחל זובה
...םעל המחלמ תע
...תודבעה ילבכ תא ץפנ