(רלנש תיב) םילשוריב יטירבה אבצה לש הדקפמה ןינב
ל"צאה ידי לע ץצופו עקבוהש