סקו תחפשמ תיבב לוגעה ןחלושה

1944 רבמטפסב םתשיגפב הנס השמו ןיגב םחנמ ובשי הז ןחלוש ביבס