"הטירפ" הינואה

,יטירבה רגסהה תא תצרופ "הטירפ" ימואלה יאבצה ןוגראה תינוא
.הדמשה ילוצינ תואמ הנומש ביבא לת ףוחל הלעמו