תרתחמה ןמ הלוע תרתחמה

דעצמב ימואלה יאבצה ןוגראה ילייח