םיבנע תירקב הרימשה לדגמ

ל"צאה יפוטחל רצעמ תיב "הנגה"ל שמיש לדגמה