םיטירב םילייח ידמב ימואלה יאבצה ןוגראה ישנא
.ביואה אבצ הנחמ לע הפקתהל םתאצ ינפל