התביבסבו הפיחב ל"צאה תולועפ
.הפיחבו ביבא-לתב ,םילשוריב היילעה תקלחמ לע הפקתהה
12.2.44
.הפיחבו ביבא-לתב ,םילשוריב הסנכהה-סמ ידרשמ לע הפקתהה
27.2.44
םילשוריב תיטירבה תשלובה לש יצראה הטמה לע תבלושמ הפקתה
.הפיחבו ופיב תויזוחמה היתודקפמ לעו

23.3.44
.
יברעמה לתוכה תבחרמ םיטירבה תוחוכה תקחרה :"ריקה" תינכות
ירצבמ לע ,םירופיכה-םוי יאצומב ,תבלושמ הפקתהו םילשוריב
.(הרדג) הרטקו הפיח ,היליקלק ,ןוגד-תיבב הרטשמה לש "טרגיט"

27.9.44

.
.הפיח דיל יקאריעה טפנה רוניצב הלבח
23.5.45
.תבכרה ינקתמב הלבח .הפיח דיל טפנה רוניצ ץוציפ
8.9.46
.הצוציפו הפיחב תיחרזמה תבכרה תנחת לע הפקתה
20.9.46
הירבט ,ופי ,םילשוריב הרטשמו אבצ יזוכיר לע תובלושמ תופקתה
.הפיחו
3.1.47
.
.הפיחבו םילשוריב םייאבצ בכר-ילכ שוקימ
4.1.47
,הפיח - (קאריע) ךוכריכ וקב טפנה רוניצב הלבח
.הפיח דיל טפנה ינקתמבו
20.2.47
.
.הפיחב םייאבצ בכר-ילכ ןוינח לע הפקתה
1.3.47
.הפיח רוזאב טפנה רוניצ ץוציפ
14.3.47
.הפיח דילו הלופע דיל טפנה רוניצ ץוציפ
16.3.47
.הפיחב אבצ תורמשמ ופקתוה
18.4.47
.וליב רפכבו הפיחב ,םילשוריב תויאבצ תוינוכמ שוקימ
18.7.47
.םילשוריבו הפיחב תויאבצ תוינוכמ שוקימ
22.7.47
.הפיחב קוקיזה יתבב קלד ילכימב הלבח
10.9.47
תצצפ" תועצמאב הפיחב תיטירבה הרטשמה תדקפמ ץוציפ
.תיאשממ הלטוהש "תיבח

29.9.47
.
-ובאב ,הידוהיב ,הריטב םיברעה דגנ ל"צאה לש לומגת תולועפ
.םילשוריבו (הפיח) הימשור-ידאובב ,ריבכ
4.12.47
.
.הפיחב קוקיזה-יתב תביבסב םיברע םיערופ לע הפקתה
30.12.47
תויאשמ 10 תמרחהו הפיחב תיאבצה הקפסאה ינסחמל הרידח
.ןוזמ יכרצמ תונועט
19.3.48
.
התביבסבו ופיב ל"צאה תולועפ
םילשוריב תיטירבה תשלובה לש יצראה הטמה לע תבלושמ הפקתה
.הפיחבו ופיב תויזוחמה היתודקפמ לעו

23.3.44
.
.קשנ תמרחה םשל ופיב תיזוחמה תשלובה לע הפקתה
22.8.44
םילשוריב תשלובה הטמ לע י"חלו ל"צאה לש תבלושמ הפקתה
.ופיבו
27.12.45
.
.ופיבו ביבא-לתב "ןמותוע" קנב יפינסב ףסכ תמרחה תלועפ
13.9.46
הירבט ,ופי ,םילשוריב הרטשמו אבצ יזוכיר לע תובלושמ תופקתה
.הפיחו
3.1.47
.
.ופי דיל לזרבה תליסמב הלבח
27.5.47
.ופיב םייברע םימחול יזוכיר לע הפקתה
29.12.47
.ופיב םיברע םיערופ לע הפקתה
1.1.48
.ופי לע הפקתהב וחתפ ל"צאה תוחוכ
25.4.48
התביבסבו ביבא לתב ל"צאה תולועפ
.הפיחבו ביבא-לתב ,םילשוריב היילעה תקלחמ לע הפקתהה
12.2.44
.הפיחבו ביבא-לתב ,םילשוריב הסנכהה-סמ ידרשמ לע הפקתהה
27.2.44
בחרמב הרטשמה תונחת לעו ופיב תיזוחמה תשלובה לע הפקתה
.קשנ תמרחה םשל ביבא-לת
22.8.44
.
.ביבא-לתב הלקה היישעתה תקלחמ ינסחממ םידב תמרחה
6.10.44
ביבא לת ןופצב יאבצ הנחמ ךותל ל"צא תודיחי לש הטישפ
.ופיבו

27.12.45
.קשנ םרחוה .ביבא-לתב הפועתה-ליח הנחמל הטישפ
3.2.46
ףסויל הבורע ינבכ ביבא-לתב ופטחנ םייטירב םיניצק השימח
.לבשא לאכימו ןוחמש

18.6.46
.
.ופיבו ביבא-לתב "ןמותוע" קנב יפינסב ףסכ תמרחה תלועפ
13.9.46
ביבא-לתב טפשמ ךלהמב ףטחנ םאהדניוו יטירבה טפושה
.רנורג בדל הבורע ןב קזחוהו
27.1.47
.
.ביבא-לתב ופקתוה אבצ תורמשמ
13.3.47
.ביבא-לתב תיטירב הרטשמ תינוירש לע הפקתה
18.4.47
התביבסבו םילשוריב ל"צאה תולועפ
.הפיחבו ביבא-לתב ,םילשוריב היילעה תקלחמ לע הפקתהה
12.2.44
.הפיחבו ביבא-לתב ,םילשוריב הסנכהה-סמ ידרשמ לע הפקתהה
27.2.44
םילשוריב תיטירבה תשלובה לש יצראה הטמה לע תבלושמ הפקתה
.הפיחבו ופיב תויזוחמה היתודקפמ לעו

23.3.44
.
.םילשוריב תיזוחמה תשלובה ןיינב ץוציפ
14.7.44
יברעמה לתוכה תבחרמ םיטירבה תוחוכה תקחרה :"ריקה" תינכות
ירצבמ לע ,םירופיכה-םוי יאצומב ,תבלושמ הפקתהו םילשוריב
.(הרדג) הרטקו הפיח ,היליקלק ,ןוגד-תיבב הרטשמה לש "טרגיט"

27.9.44

.
דוד ךלמה ןולמ לומו יתלשממה סיפדמה לומ תומגרמ תנמטה
.םילשוריב

14.5.45
.
םילשוריב תשלובה הטמ לע י"חלו ל"צאה לש תבלושמ הפקתה
.ופיבו
27.12.45
.
םילשוריב "םיסורה שרגמ"ב יזכרמה רהוסה-תיב לע לפנה תפקתה
.(י"חלו ל"צאה לש בלושמ עצבמ)
19.1.46
.
לאכימו ןוחמש ףסויל הבורע ןבכ םילשוריב ףטחנ קיוודא'צ רו'גיימ
.לבשא

18.6.46
.
זכרמו יטירבה אבצה תדקפמ הנכש וב דוד ךלמה ןולמ ץוציפ
.יחרזאה ןוטלשה

22.7.46
.
.םילשוריב תבכרה תנחת לע הפקתהה
30.10.46
.םילשוריב הסנכהה-סמ דרשמ ץוציפ
20.11.46
הדוהי הנחמ תרטשמ) םילשוריב תונוש תויאבצ תורטמ ופקתוה
.(םדרטונ רזנמב הדקפמהו
30.11.46
.
םילשוריב הפועתה-ליח תדקפמ תא ףיקתהל ןויסינ
.(הלשכנש "ךבושה" תלועפ)
5.12.46
.
הירבט ,ופי ,םילשוריב הרטשמו אבצ יזוכיר לע תובלושמ תופקתה
.הפיחו
3.1.47
.
.הפיחבו םילשוריב םייאבצ בכר-ילכ שוקימ
4.1.47
.רנורג בדל הבורע ןבכ םילשוריב סנילוק רו'גיימ תפיטח
26.1.47
.םילשוריב דימשדלוג-תיבב םייטירבה םיניצקה ןודעומ לע הפקתהה
1.3.47
.םילשוריב רלנש הנחמ לע הפקתהה
12.3.47
תוומל םינודינה אתב םמצע וצצופ ינזרב השמו ןייטשנייפ ריאמ
.םילשוריב יזכרמה רהוסה-תיבב

21.4.47
.
.םילשוריב "ןדרי" םירפסה תונחב יטירב ןיצק תפיטח ןויסינ
22.6.47
.וליב רפכבו הפיחב ,םילשוריב תויאבצ תוינוכמ שוקימ
18.7.47
.םילשוריבו הפיחב תויאבצ תוינוכמ שוקימ
22.7.47
.םילשוריב ןוחטיבה רוזאב הפועתה-ליח ןודעומ לע הפקתהה
2.8.47
.םילשוריב םיאיבנה בוחרב יתלשממה הדובעה דרשמ ץצופ
6.8.47
-ובאב ,הידוהיב ,הריטב םיברעה דגנ ל"צאה לש לומגת תולועפ
.םילשוריבו (הפיח) הימשור-ידאובב ,ריבכ
4.12.47
.
.םילשורי דיל טפעוש יברעה רפכה תא ףקות ל"צאה
11.12.47
.םילשוריב םכש-רעש דיל (הנושארה) תיבחה תצצפ תלטה
12.12.47
.םילשוריב םכש-רעש דיל (היינשה) תיבח תצצפ תלטה
29.12.47
.םילשוריב ופי-רעש דיל תיבח תצצפ תלטה
7.1.48
(תלצבחה בוחר םויה) ללוסה בוחרב תפות תינוכמ תוצצופתה
.םילשוריב "טסופ-ןייטסלפ"ה ןותיע ןיינב דיל
1.2.48
.
"םיסורה שרגמ"ב יזכרמה רהוסה-תיבמ ל"צאו י"חל ישנא תחירב
.םילשוריב
20.2.48
.
.םילשוריב היבלטב יאבצה ןידה-תיב לע ל"צאה תפקתה
25.2.48