דיל תיב רוזאב ל"צאה תולועפ
.דיל-תיב דיל אבצה הנחמ לע הפקתה
1.3.47
.דיל-תיב דיל יאבצ רמשמ תפקתה
10.3.47
.דיל-תיב דיל אבצ תורמשמ תפקתה
12.3.47
התביבסבו הנימינבב ל"צאה תולועפ
.הנימינב דיל הדמשוהו השקומ טפנ תבכר
23.9.46
.הנימינב דיל תובכר שוקימ
3.6.47
.הנימינב דיל תיאבצ תבכרב הלבח
.הנימינב דיל ןופלטה יווקב הלבח
29.7.47
.
התביבסבו המל'גב ל"צאה תולועפ
.המל'גל תינופצ טפנה רוניצ ץוציפ
3.6.47
ןיסאי ריד
.י"חלו ל"צאה תוחוכ לש ףתושמ עצבמב ןיסאי-ריד יברעה רפכה שוביכ
9.4.48
התביבסבו בקעי ןורכזב ל"צאה תולועפ
.בקעי-ןורכז דיל תבכר שוקימ
27.5.47
.םרכ-לוטו בקעי-ןורכז ,הנימינב דיל ןופלטה יווקב הלבח
29.7.47
התביבסבו הרדחב ל"צאה תולועפ
לש י"אל ףלא 35 תמרחהו הרדח דיל ףסכה תבכר לע הפקתה
.תיטירבה הלשממה
12.1.46
.
.הרדחב תבכרה תנחת לע הפקתה
5.1.47
.הרדח דיל יאבצ הנחמ לע הפקתה
4.3.47
.הרדח דיל יאבצ הנחמ לע הפקתה
10.3.47
אבצה הנחמ לש ןוזמה ןסחמ לעו םיניצקה ןודעומ לע הפקתה
.הרדחב
15.3.47
.
.הרדחב יאבצ בכר שוקימ
22.4.47
תויאשמ 10 תמרחהו הרדחב יאבצ הנחמ לע תוטלתשה
.ןוזמ יכרצמו קשנ תונועט
15.2.48
.
הירבטב ל"צאה תולועפ
.הפיחו הירבט ,ופי ,םילשוריב הרטשמו אבצ יזוכיר לע תובלושמ תופקתה
3.1.47
הנוי רפכ רוזאב ל"צאה תולועפ
.הנוי-רפכ דיל יאבצ הנחמ לע הפקתה
1.3.47
ןיקריס רפכ
תורשע ודמשוה .ןיקריס רפכב הפועתה הדש תא ףיקתה י"חל
.םייאבצ םיסוטמ

25.2.46
.
דולב ל"צאה תולועפ
תבכרה תנחת תא ופיקתה י"חלו ל"צאה ."תובכרה ליל"
תבכרה יספב ולביח ח"מלפה תודיחי דועב ,דולב תיזכרמה
.ץראה יבחרב

1.11.45

.
.דולבו (רוצח) הניטסקב הפועתה תודש לע תבלושמ הפקתה
25.2.46
התביבסבו הינתנב ל"צאה תולועפ
.קשנ תמרחה םשל הינתנ דיל אבצ תונחמ ינשל הטישפ
13.4.46
.הינתנ דיל יאבצ הנחמ לע הפקתה
18.4.47
.הינתנב יאבצ הנחמ לע הפקתה
20.4.47
ינבכ וקזחוהו הינתנב ל"צאה ידי-לע ורצענ םייטירב םיטנ'גרס ינש
.הבורע

12.7.47
.
וכעב ל"צאה תולועפ
.ל"צאה תוחוכ ידיב וכע אלכ רצבמ תצירפ
4.5.47
הלופע רוזאב ל"צאה תולועפ
.הלופע דיל טפנה רוניצ ץוציפ
16.3.47
התביבסבו היליקלקב ל"צאה תולועפ
יברעמה לתוכה תבחרמ םיטירבה תוחוכה תקחרה :"ריקה" תינכות
ירצבמ לע ,םירופיכה-םוי יאצומב ,תבלושמ הפקתהו םילשוריב
.(הרדג) הרטקו הפיח ,היליקלק ,ןוגד-תיבב הרטשמה לש "טרגיט"

27.9.44

.
.היליקלק דיל טפנ תבכר שוקימ
5.11.46
.הלמרבו היליקלקב לומגת תלועפ
14.2.48
התביבסבו ןיעה שארב ל"צאה תולועפ
.ןיעה שאר דיל ץפנ רמוח םע תיאשמ תמרחה
26.7.45
.בר קשנ תמרחהו ןיעה שארב יטירבה אבצה הנחמ ךותל הטישפ
22.11.45
.ןיעה-שארב תבכרה תנחת ץוציפ
11.11.46
.ןיעה-שאר דיל יאבצ רמשמ לע הפקתה
15.3.47
התביבסבו תובוחרב ל"צאה תולועפ
,םיבור תואמ תמרחהו תובוחרב יאבצ הנחמ ךותל הטישפ
.המיחל יעצמאו םיעלקמ

11.10.45
.
.תובוחרב הרטשמה תנחת לע הפקתה
1.3.47
.תובוחר דיל תיאבצ תבכר שוקימ
18.4.47
.תובוחר דיל יאבצ הנחמ לע הפקתה
20.4.47
.תובוחר דיל תבכרב הלבח
15.5.47
.תובוחר דיל ל"צאה לש הדיחי ידי-לע וצצופ תויאבצ תוינורק יתש
15.4.48
הללאמרב ל"צאה תולועפ
.הללאמרב תיתלשממה רודישה תנחת לע הטישפ
17.5.44
הלמרב ל"צאה תולועפ
.הלמרב תבכרה תנחת ץוציפ
27.5.47
.הלמרבו היליקלקב לומגת תלועפ
.הפיח-הלמרו ריקע-הלמר םיריצב תיברע הרובחת לע תופקתה
14.2.48
.
.הלמר ךותל הטישפ
18.2.48
(ריקע) ףונ לתב ל"צאה תולועפ
.קשנ תמרחה םשל (ריקע) ףונ-לתב הפועתה-ליח הנחמ ךותל הטישפ
28.1.46