הירטסואב ל"צאה תולועפ
.הניוב םייטירב םיניצק ןודעומ ףקתוה
4.8.47
.הירטסואב תיטירב תבכרב הלבח
14.8.47
האירתירא
.האירתיראב רצעמ הנחמל י"חלו ל"צא יריצע 251 שוריג
19.10.44
.האירתיראב רצעמה הנחממ וטלמנ םירוצע 54
1.7.46
הינמרגב ל"צאה תולועפ
.הינמרגב יטירב יאבצ ןיטקרסק ףקתוה
20.2.48
קאריע
.יטירבה אבצה תורישב תוחילש ךלהמב קאריעב גרהנ לאיזר דוד
20.5.41
האירתירא
.האירתיראב רצעמ הנחמל י"חלו ל"צא יריצע 251 שוריג
19.10.44
.האירתיראב רצעמה הנחממ וטלמנ םירוצע 54
1.7.46
הינמרגב ל"צאה תולועפ
.הינמרגב יטירב יאבצ ןיטקרסק ףקתוה
20.2.48
הינק
.הינקב ליגליג הנחמל ורבעוה האריתראב לבמס הנחממ םיריצעה לכ
2.3.47
ריהק
יטירבה הנידמה רש ,ןיומ דרולה לש וייחב תושקנתהה
.י"חל ירבח ינש ידי-לע ריהקב ,ןוכיתה חרזמה יניינעל

6.11.44
.
הילטיאב ל"צאה תולועפ
.אמורב תיטירבה תורירגשה ץוציפ
31.10.46