.הצרא ותחפשמ םע הלע 1919-בו ןילופב 1914 תנשב דלונ
ינושאר ןיב היה םינש רפסמ רובעכו ר"תיב רעונה תעונתל ףרטצה ריעצ ליגב
.ל"צאה
םייתנש רובעכ .םיברעה םיערופה דגנ ביבא-לתב לעפ 1936 לש תוערפה ץורפב
האטבתהש ל"צאה לש הבוגתה ישעמל יארחא היהו הפיח זוחמ דקפמל הנמתנ
.זוחמה דקפמ הנמתנו ,םילשוריל רבעוה רחא .יברעה קושב תוצצפ תחנהב
.רהוסה תיבמ חורבל חילצה ,הריקחב תושק הנועש רחאלו ,םיטירבה ידיב רצענ
ןכמ רחאל רצק ןמזו ("ריאי") ןרטש םהרבא לש והנחמל ףרטצה ,גוליפה ןמזב
.רצענ
.תוזעונ תוחירבב ףתתשה םש ,הקירפאל םילוגה ינושאר ןיב יהיה