(1926-1983)


.ל"צאל ףרטצה 1942-בו ,הירבטב 1926-ב דלונ
ןוטלשה דגנ תובר תולועפב ףתתשהו (ברקה ליח) ק"חב ליעפ היה "דרמה" תפוקתב
לע דקפ ;(1946) ןיעה שארב אבצה הנחממ קשנ תמרחהב ףתתשה רתיה ןיב .יטירבה
15-ל ןודינו ספתנ ,(1946 לירפא) ץראה םורדב לזרבה תליסמב הלבחב תוצובקה תחא
.רסאמ תונש
חתפו ןג תמרב ק"חה דקפמ הנמתנו אלכל הצירפה ןמזב וירבח ידי לע וכע אלכמ ררחוש
.הוקת
.הלמר תיזח לע דקפ תואמצעה תמחלמ תפוקתב
. ימלשוריה דודגב םיעצבמ ןיצק שמישו םילשוריל רבע , "הנלטלא" תשרפ רחאל