(1940-1880)

.תיסורה תורסיקבש הסידואב דלונ
,יאנידמ ,תועד הגוהכ וינפל ךלה ומש
.םחולו טסיצילבופ ,רפוסו ררושמ
םיירבעה םידודגה ימיקממ היה
תא ןגרא .הנושארה םלועה תמחלמב
םילשוריב תימצעה תידוהיה הנגהה
;(1920 לירפא) ף"רת ןסינ לש תוערפב
רסאמ תונש 15-ל ןודינו ךכ לשב רסאנ
.ךרפ תדובע םע
רעונה-תעונת תא דסי יקסניטוב'ז
.תיטסינויזיברה העונתה תאו ר"תיב
יאבצה ןוגראה לש ואיבצמל בשחנ
.לארשי-ץראב ימואלה
.תיתרבחו תיטסיביטקא ,השדח תינויצ תוינידמל תינויער תיתשת התוויה ותנשמ
.םירמאמו תוזחמ ,םינמור ,םיריש בתכ
.(1940 טסוגואב 4) ש"ת זומת ט"כ םויב תירבה-תוצראב ר"תיב הנחמב רטפנ