.היסורב 1913 תנשב דלונ
ילגיל יתלב ןפואב הצרא הלע 1938 תנשבו ,ל"צאל ףרטצה ץראל ץוחב דוע
."יפ לע ףא" תיילעב
.םילשורי דיל ,קחצי תלחנב ר"תיב תגולפל ףרטצה ,ותיילע םע
.ןוילעה לילגב ל"צאה דקפמ שמישו הניפ-שארב הגולפל רבע הנש רובעכ
הרטשמה ידי-לע הווטצנ ,ררחוש רשאכו םיטירבה ידי-לע רצענ 1942-ב
.םילשוריב רוגל רובעל
רבחו הטמה ריכזמ היה 1946-מו הינתנ זוחמ דקפמ שמיש 1944-ב
.תיצראה הדקפמה
הפקתהה ןונכתבו (1944) הפיחב הרטשמה ןיינב לע הפקתהב ףתתשה
.י"א תוריל ףלא 35 ל"צאה םירחה םש ,תבכרה לע

.םייזכרמה היתודסומב רבח היה "תורחה תעונת" תמקהב ףתתשה 1948-ב