(1948-1924)


הצרא הלע 1936 תנשב .ר"תיבל ףרטצה ריעצ ליגבו ןילופב 26.5.1924-ב דלונ
.ל"צאל סייגתה 1939-בו וירוה םע
ךישמה ,אבצב תרשמ ודועב םלוא ,יטירבה אבצל בדנתה 1942 תנש תישארב
תולועפב ףתתשה ףא רחאו "םינגס" סרוק רבע הליחת .ל"צאב ותוליעפ תא
ןיפירצב קשנ תמרחה ,דולב הפועתה הדש לע הפקתהה :יטירבה ןוטלשה דגנ
.ולגרבו ודיב עצפנ הב ןג-תמר תרטשמ לע הפקתההו
תאצ תארקל .ןורטלב רצעמה הנחמל חלשנו רצענ ,אבצה ןמ ורורחש רחאל
.הוקת-חתפ ףינסב ,ל"צאב תוליעפל רזחו רצעמהמ ררחוש ץראה תא םיטירבה
.ןיעה-שארו הידוהי שוביכב ףתתשה תואמצעה תמחלמב
דקפמ הנמתנו םילשוריל הלע ,ביבא-לת יפוחב "הנלטלא" היינאה תזגפה רחאל
לע הפקתהב ןכו החלמ שוביכב ףתתשה .ריעב ל"צאה דודגב 2 רפסמ הגולפ
.("םדק" עצבמ) הקיתעה ריעה

דקפמ) ז"אמ הנמתנו לאיזר-תמרב תובשייתהל ותגולפ םע אצי תוברקה םותב
.םיכרד תנואתב הפסנ הז ודיקפתב .הדוהי ירה (רוזא