(1919-1948)


םיליפעמה תיינאב הצרא הלע 1939 תנשבו הינמורב 1919 טסוגואב 25-ב דלונ
.ל"צאב ותוליעפ הלחה הנש התוא ."הטיראפ"
ק"חה דקפמ שמיש רתיה ןיבו ,יטירבה ןוטלשב ומחלש םידקפמה יריכבמ היה
.ביבא-לתב ךכ-רחאו הוקת-חתפב (ברקה ליח)
אבצה הנחמל הצירפה לע ןכו ,ופיב תשלובה ידרשמ לע הפקתהה לע דקיפ
.דנרפסב יטירבה
תליסמב הלבח תלועפמ ורזחש וירבחמ 30 םע דחי םי-תבב רצענ 1946-ב
והילא יודבה םשה תחת רסאמ תונש עבשל ןודינו ,ץראה םורדב לזרבה
.דנס
ישנא 11 םע דחי םילשוריב יזכרמה רהוסה-תיבמ חורבל חילצה 1948 ראורבפב
.תואמצעה תמחלמל תונכהב וקסעש וירבחל ףרטצהו ,י"חלו ל"צא

.יטירב זגפמ ופי שוביכ לע ברקב גרהנ