(1942-1907)

.1925-ב הצרא הלעו ןילופב 1907 תנשב דלונ
תנגהב ,הנגהה ןוגרא רבחכ ,ףתתשה (1929) ח"פרת תוערפב
.םילשורי
.ימוהת ידי-לע ודסוויה םע ל"צאל ףרטצהו םיטסיביטקאה םע הנמנ
םיינויער םירמאמ ןכו "חדקאה" רפס תא בתכ לאיזר דוד םע דחי
"םינומלא םילייח" וריש .םירישו ,תרתחמו רורחש תועונת תולאשב
.י"חלו ל"צאה ןונמהל השענ
לביק ,תונייטצהב וידומיל תא םייסשמו ,תירבעה הטיסרבינואב דמל
.הצנריפ לש הטיסרבינואב ימורו ןווי תונושלב םלתשהל הגלמ
.ץראב תיתרתחמ תוליעפל ומצע שידקהו וידומיל תא קיספה 1933-ב
,ל"צאה דקפמ זא ,לאיזר דוד ןיבל וניב תועד יקוליח ולגתה 1939-ב
ימואל יאבצ ןוגרא" שדח ןוגרא תמקהלו ,ןוגראב גוליפל וליבוהש
.(י"חל) "לארשי תורח ימחול" תויהל ךפהש "לארשיב

.1942 ראורבפב 12-ב םיטירבה ידיב חצרנ