.(ןילופ) בוקרקב 1912 רבמצדב 7-ב דלונ
.ןילופ ר"תיבב בוקרק לילג דקפמו ,ותדלוה ריעב תירבעה היסנמיגה רגוב
.הילצרהב ר"תיב תגולפל סייגתהו 1938-ב הצרא הלע
,רתיה ןיב .םינוש םיריכב םידיקפת אלימו ל"צאל ףרטצה 1936 תנשב
םג ללכש) הינתנ זוחמ דקפמ שמיש ןכו ,ינושב םידקפמל םיסרוקב ךירדה
.(הנימינבו הרדח תא
.הקירפאל ,םירוצע 251 לש ןושארה חולישב ,הלגוהו רצענ 1944 רבוטקואב
.הצרא רזחוהו הינקב רצעמה הנחממ ררחוש 1947 יאמב