(1947-1924)

,יקמזיבונב 1924 ילויב 15-ב דלונ
ליגב ר"תיבל ףרטצה .היקבולסכ'צב
טשפדובל עסנ האושה תפוקתב .10
.הצרא םשמ תולעל תוסנל ידכ
ךכו ינמרג ןיצקל הזחתה הירגנוהב
.תוממ םידוהי תואמ ייחו וייח תא ליצה
םיליפעמ תיינאב הצרא עיגה 1945-ב
היעסונו םיטירבה ידי-לע הספתנ רשא
םע .תילתעב רצעמה הנחמל וחלשנ
9) ח"מלפה ידי-לע םיליפעמה רורחש
רובעכו הינתנל רבע (1945 רבוטקואב
.ל"צאל ףרטצה רצק ןמז
יאמב 4-ב ,וכע-אלכ לע הפקתהב
דמעוה ,םיטירבה ידיב הבשנ ,1947
.תוומל ןודינו יאבצ טפשמל
29-ב וכע אלכב היילתב גרוהל אצוה
.1947 ילויב
:רמא ויטפושל
,רובשל םתחלצה אלש דבלב וז אל תירבעה תודגנתהה חור תא"
,םודרגל תודוה ילואו םודרגה ףא לע ,םכיניע דגנל :ךפיהל אלא
."תרבוגו תכלוה איה