(1916-1948)


.הוקת-חתפל החפשמה הרקע 1930 תנשבו בוט-רהב 1916 רבוטקואב 18-ב דלונ
תוערפה ץורפ םע .החפשמה תסנרפב רוזעל ידכ הדובעל תאצל ץלאנ ריעצ ליגב
.םינוש הרימש ידיקפתב ףתתשהו "הנגה"ל ףרטצה 1936 תנשב
- ל"צאב םיליעפ ויהש ,ויחא תא ושפיח רשא - םיטירבה ידיב רצענ 1939-ב
לש הבשחמה ךרד רחא בורקמ דמע רצעמב .םיפירצב רצעמה הנחמל רבעוהו
ןיב אוה ףא היהש ,לאיזר דוד לש ותוישיאמ עפשוה דחוימבו םיטסיביטקאה
דקפמ שמיש 1942 תנשבו ל"צאל ףרטצה ,רצעמהמ ררחוש רשאכ .םירוצעה
םלוא ,הקירפאב תולגל חלשנו בוש רצענ םייתנש רובעכ .הוקת-חתפ ףינס
.רצעמהמ ררחוש 1946-ב
.ביבא-לת זוחמ דקפמ הנמתנו ל"צאב תוליעפל רזח הצרא ובוש םע

םיטירבה םיקנטה תא רוצעל ,וידוקיפ םע ,הסינש העשב ופי לע הפקתהב גרהנ
.ל"צאה ימחול לע ורעתסהש