(1948-1921)


ררוגתה הליחת .רעונה תיילע תרגסמב הצרא הלע 18 ליגבו ןילופב דלונ
שארב ר"תיב תגולפל רבע רצק ןמז רובעכ םלוא ,השולשה-תעבג ץוביקב
.הניפ
ףרטצה ורורחש םע .םינש שש וב תרישו יטירבה אבצל סייגתה 1940 תנשב
ונויסינ לוצינ ךות ,ברק תולועפב ףתתשה .םינוש םידיקפת וב אלימו ל"צאל
.יטירבה אבצה תרגסמב שכרנש יאבצה
.עוצפ ץלחל שחש העשב 1948 יאמב הלמר לע ברקב לפנ