(1945-1922)


ירוצ-תיב והילא
הקיתו החפשמל ןבכ ,ביבא-לתב ,1922 תנשב דלונ
רחואמו ל"צאב תיתרתחמה ותוליעפ תא לחה .ץראב
,ורבח לעו וילע וליטה וידקפמ .י"חלל רבע רתוי
יניינעל יטירבה רשה ייחב שקנתהל ,םיכח והילא
אוה .ריהקב ררוגתהש ,ןיומ דרול ,ןוכיתה חרזמה
רבמבונב 6-ב ,המישמה עוציב רחאל דימ ספתנ
.תוומל ןודינו טפשמל דמעוה ,1944

.1945 סרמב 23-ב ,ריהקב היילתב גרוהל אצוה

:ויטפושל רמא ,ריהקב ךרענש ,וטפשמב

לבוחה בר ךא ,תועמדו םד לש םיב ועבט םינוילמ"
םידחא םאו .היינאה לא םתוא ףסא אל יטירבה
ףחד יטירבה ,אוה ,היתונפודב וזחאנ םיעבוטהמ
אלא ראשנ אל ,תדלומב ,ונלו .המיה הרזח םתוא
."םחליהל ונטלחה .םחליהל וא ענכיהל