(1990-1903)תורסיקבש הסידואב ,1903 תנשב דלונ
.תיסורה
תלילסב קסעו ץולחכ לארשי-ץראל הלע
םיסרוק תונייטצהב םייס .םישיבכ
."הנגה"ה לש
םילשורי זוחמ דקפמ ןגסל הנומ 1925-ב
שמיש 1931-1929 םינשבו הז ןוגרא לש
.זוחמה דקפמכ
הסיסת וררוע (1929) ט"פרת תוערפ
אל ןוגראהש םושמ "הנגה"ה תורושב
לע שרדנכ ביגה אלו יוארכ ךורע היה
יקוליח .תויברעה םימדה-תופקתה
לש ותשירפל ואיבה הז עקר לע תועדה
ןוגראה תמקהלו "הנגה"ה ןמ ימוהת
.ותושארב ימואלה יאבצה
רומאו "הנגה"ל רזח 1937-בו םינוגראה ינש לש םדוחיאל איבהל רתח ימוהת
היתויובייחתה תא השמימ אל "הנגה"הש רחאל .ריכב דיקפת הב אלמל היה
תולועפב יאמצע חרואב קסע זאמו היתורושמ ימוהת שרפ ,דוחיאה םכסהב
.ןויבו הלפעה
-תוצראב ררוגתה וייחל תונורחאה םינשב .תוליעפ לכמ שרפ םינש רפסמ רובעכ
.תירבה