(1994-1919)

דמלו הצרא הלע 1938 תנשבו יטשרפ בקעי םשב (ןילופ) קצולב 1919-ב דלונ
ףרטצה הנש התוא .הירוטסיהל הקלחמב םילשוריב תירבעה הטיסרבינואב
.םיטנדוטסה ברקב ליעפ היהו ל"צאל
.תיצראה הדקפמל ףרוצו (ןיעידומה תוריש) "קלד"ה דקפמ הנמתה 1944-ב
םייוניעב שומיש ךות תוכורא רקחנו ,"הנגה"ה ידיב ףטחנ "ןוזס"ה תפוקתב
אשמה תליחת םע ררחושו ,"הנגה"ה ידיב רוצע היה םישדוח השיש .םישק
."ירבעה ירמה תעונת" תמקהל ןתמו
הילטיאב רצענ .ל"צאה יפינס תא םש ןגראל הפוריאל חלשנ רורחשה רחאל
הילטיאמ שרוג םיישדוח רובעכו אמורב תיטירבה תורירגשה ץוציפ רחאל
.סירפל הלוגב ל"צאה הטמ תא ריבעהו
.תונושה תוצראב ל"צאה יפינס תא ביחרהו ןגרא ,הפוריאב ותוהש תונש שולשב
."הנלטלא" היינאה לש התגלפהב ליעפ ףתוש היה

.ןיבת בקעי רזעילאל ומש תא הנישו הצרא רזח ,הנידמה תמקה רחאל
.הירוטסיהב היפוסוליפל ר"ד ראות לעבו תירבעה הטיסרבינואה רגוב
.הלוגב תוברתו ךוניחל הקלחמה להנמו תינויצה הלהנהה רבח היה
,ןור תאצוה) "1948-1946 הפוריא תוצראב ל"צאה ,היינשה תיזחה" רפס םסריפ
.(1973