(1987 - 1923)


תא הניש הנידמה תמקה רחאלו ןוסלנצק לאומשכ םילשוריב 1923 תנשב דלונ
.(תרתחמב ויוניכ) רימתל ותחפשמ םש

ידרשמ ץוציפ לע דקיפ (1944) דרמה תזרכה רחאלו ,ל"צאל ףרטצה 1938 תנשב
.(1944 ראורבפב 26) םילשוריב הסנכה-סמ
(קלדה) ןיעידומה תקלחמ לע יארחאהו זוחמה דקפמ ןגס שמיש 1946 תנשב
.םילשוריב
.תיב רצעמ וילע לטוה ורורחש תפוקתבו ,םימעפ רפסמ םיטירבה ידיב רצענ
םילשה םש , הינקב רצעמה הנחמל חלשנ םעפה ,תישילשב רצענ 1947 סרמב
תונוטלשה ינפב םירוצעה גיצנ שמיש רצעמה הנחמב .םיטפשמה ידומיל תא
.1948 ילויב םילוגה ינורחא םע ררחושו םייטירבה

,לגס הידידי טפשמ :םהיניב ,יטילופ יפוא ילעב םיטפשמ לש הרוש לוהינב עדונ
.דועו םיבדנתמה תרוש טפשמ ,רנטסק טפשמ

תיטרקומדה העונתה) ש"דבו ,"ישפוחה זכרמ"ב רחאו תורחה תעונתב ליעפ היה
.תיעישתל דעו תישישה תסנכה ןמל תסנכ רבח היה .(יונישל
.(1980 - 1977) ןיגב םחנמ לש ותלשממב ש"ד תגלפמ םעטמ םיטפשמ רש שמיש