(1926-1955)


ויבא .ביבא-לתב קדצ-הוונ תנוכשב 1926 רבמבונב 19-ב דלונ ןוחמש ףסוי
סאפמ התלעש םינבר תחפשמל רצנ היה ,ץראב אוה ףא דלונש ,לאפר
ירודמ ןורבחב הררוגתהש הקיתו החפשמל הכייתשה אמיאה ;וקורמבש
.תורוד
.ל"צאה תורושל ךרדה הרצק התייה םשמו ר"תיבל ףסוי ףרטצה 14 ליגב
,(ברקה ליח) ק"חה תדיחיל רצק ןמז רובעכ ףרוצ ,וביל ץמואב טלבש ףסוי
קלח חקל רתיה ןיב .ץראב יטירבה ןוטלשה דגנ תונוש תולועפב ףתתשהו
הדש לע הפקתהבו (1945 רבמצדב 27) ופיב תשלובה ידרשמ לע הפקתהב
.(1946 ראורבפב 27) הניטסקב יאבצה הפועתה
הרטמב םעפה ,הלועפל בוש ףסוי אצי ,1946 סרמב 6-ב ,עובש רובעכ
םיטירבה םע תויריה יפוליחב .ןיפירצב יאבצה הנחמהמ קשנ םירחהל
הכרד התשעש תינוכמל וסנכוה םיינשה .לבשא לאכימ ורבח םע דחי ,עצפנ
םוסחמ דיל רוצעל הצלאנ תינוכמה .םילוחה-תיבל םריבעהל ידכ ביבא-לתל
ינש ואצמנ תינוכמב ךרענש שופיחבו ,יטירבה אבצה ידי-לע םקוהש
רחאל קרו ,ופיב רצעמה תיבל הליחת ורבעוה םה .ורצענו םיעוצפה
ןוחמש ודמעוה םישדוח רובעכ .יתלשממה םילוחה-תיבל ורבעוה ,ורקחנש
םה .היילתב תוומל ונודינ 1946 ינויב 13-בו יאבצה ןידה-תיב ינפב לבשאו
טפשמה-תיב ינוידב ופתתשה אל ,המחלמ ייובשבכ םהב וריכיש ושרד
.ץראב יטירבה ןוטלשה תוכזב ורפכ ןהב ,תויטילופ תורהצה ריהצהל ורחבו
ןוילעה ביצנה תא וצליא ,ל"צאה ידיב םיטירב םיניצק השימח תפיטח
רהוסה תיבב אולכ היה ןוחמש ףסוי .םלוע רסאמב תוומה ןיד-קספ תא רימהל
.ל"צאב תוליעפל רזחו 1948 ראורבפב םשמ חרבו ,םילשוריב יזכרמה