1938-ב ל"צאלו ר"תיבל ףרטצה .םילשוריב ,1921 ראורבפב 21-ב דלונ
תוחילשב לאיזר דוד םע היה .הגלבהה תריבש לש תולועפב ףתתשהו
.ותומ תא לאיזר אצמ הב ,קאריעל יטירבה אבצה

זכרמ לע הנושארה הפקתהה :ץראב יטירבה ןוטלשה דגנ תולועפב ףתתשה
תרטשמ לע ,םילשוריב תיזוחמה תשלובה לע הפקתהה ,םילשוריב תשלובה
דקפמ שמיש) 1944 רבמטפסב 27 ,ד"שת םירופיכה םוי יאצומב ןוגד-תיב
.דועו (הלועפה
.וכעבו םילשוריב רהוסה-יתבב בשיו םימעפ רפסמ םיטירבה ידיב רצענ
הינקמ םילוגה ינורחא םע הצרא רזחוהו הקירפאב רצעמה הנחמל הלגוה
.1948 ילויב 12-ב