(1915-1947)

הצרא הלע ,םירשע ןב אוהו ,1936 תנשבו ןילופב 1915 רבמצדב 28-ב דלונ
.ל"צאה תורושל ףרטצה הרהמבו םילשוריב תירבעה הטיסרבינואב טנדוטסכ
,ודנמוקה ליחל בדנתה ,יטירבה אבצל סייגתה היינשה םלועה תמחלמ ץורפ םע
.םירידנ המיחל רשוכו בל ץמוא הליג םיקלטיאה דגנ שבחב ולהנתהש תוברקבו
בצייתה ,תונייטצה תותואו הליהת רוטע ,יטירבה אבצה ןמ ורורחש םע דימ
ףתתשהו הוקת-חתפ לש (ברקה ליח) ק"חה דקפמ הנמתנ אוה .ל"צאב תוליעפל
תנחת לע ןכו דול הפועתה הדש לע הפקתהה לע דקפ רתיה ןיבו ,םיבר תוברקב
.דודשאב תבכרה
,ןורחאה ברקב םג השע ךכ .וימחול שארב דעצ ,דקיפ ןהילע תולועפה לכב
וירבח לע תופחל הסינ רשאכ ,ודיב עלקמו ומצע ףשח אוה ;וכע אלכ תצירפב
.ותומ תא אצמ הז ברקב .יטירב בראמב ולקתנש