הצרא הלעשכ היה 15 ןב .ר"תיבל ףרטצה ריעצ ליגבו ןילופב 1920 תנשב דלונ
.ביבא-לתב ועקתשהש ,וירוה םע
.ןדריה רמשמב ךרענש םידקפמ סרוקל חלשנ הנש רובעכו ל"צאל סייגתה 1938-ב
;תונוש רסאמ תונשל וטפשנו קשנב םינומיא תעשב וספתנ סרוקה יפתתשמ לכ
םינוש םידיקפת אלימ .םייתנש רובעכ ררחוש םלוא ,םינש שמחל טפשנ רימש
,("יזוע") יול ףסוי ,זוחמה דקפמ רשאכ .ביבא-לת זוחמ דקפמ ןגס - םהיניב ,ל"צאב
.ביבא-לת זוחמ דקפמל רימש הנמתנ ,ופי לע ברקב גרהנ

ןוגראה ףגא שאר שמישו "תוריחה תעונת" ימיקמ ןיב היה הנידמה םוק רחאל
תווח ימיקמ ןיבו ,ימלועה הגהנהה שארו ר"תיב ביצנ היה .העונתה ל"כנמ ןכו
.ר"תיב לש רעונה

."ל"צאה לייח תירב ר"וי ןכו ר"תיב לש רעונה תווח ר"וי שמשמ