.13.10.1923-ב םירעש-האמ תנוכשב םילשוריב דלונ
."יחרזמה" רפסה-תיבב דומלל רבע ןכמ רחאלו "רדח"ב הליחת לביק וכוניח תא
ףייזל ץלאנ ,לבקתהל ידכ) יטירבה אבצל סייגתה ,17 ןב ותויהב ,1940 תנשבו ר"תיבב הרצק הפוקת היה
.ל"צאל ףרטצה 1947 תנשבו ,יטירבה אבצהמ ררחתשה םינש שש רחאל .(ולש הדילה תדועת תא
."ןרב" עלקמבו םיבורב ןכו הדש ינומיאב ל"צאה ירבח תכרדהב הברה קסע ,יאבצה ורבע בקע
.הלמר תא ףקתש חוכה דקפמל הנמתנ ןכמ רחאלו ופי לע הפקתהב ףתתשה
הקיתעה ריעה תא ףיקתהש ל"צאה חוכ דקפמל הנמתנו םילשוריל רבע ,"הנלטלא" תשרפ רחאל
."םדק" עצבמ תרגסמב