(24.9.1926-12.1.1948)

םלוא ,הנגהה ןוגראל ףרטצה ריעצ ליגב .היבשייתמ ינושארמ ויהש םירוהל הפיחבש "הזוחא"ב דלונ
תיביסנטניא תוליעפל סנכנו "םינגס" סרוק םייס וסויג רחאל רצק ןמז .ל"צאל רבע רתוי רחואמ
.ןוגראב
.םינוש םיעצבמל האיציו זוכיר םוקמ ןכו ןופצהו הפיחב ל"צאה תדקפמל שגפמ םוקמ היה ותיב
.הריט םיחצרמה רפכ לע הפקתהב ףתתשה
.תושק הנועו הנגהה ןוגרא ידיב ףטחנ 1948 ראוניב
,הריט רפכל ךומס ,ךרדה םא לע םיחצרמה וחינה ותייווג תאו רק םדב חצרנ ,ויפ תא חצפ אלשמ
.םיברע ידיב חצרנ וליאכ םשור רוציל ידכ