רחאו ,םילשוריב הליחת לעפו 1941-ב ל"צאל ףרטצה .1925 תנשב דלונ
.ביבא-לתבו תובוחרב ךכ
לע הפקתהה :תובר ברק תולועפב ףתתשהו (ברקה ליח) ק"חב דקפמ היה
תפיטח ,תובוחר דיל תבכרה ירשג לע הפקתהה ,הניטסקב הפועתה הדש
לע הפקתהה דקפמ ,(הפיטחה לע יארחא היה) םילשוריב סנילוק ר'גיימה
דקפמ ןגס) וכע אלכ תצירפ ,דימשדלוג-תיבב םייטירבה םיניצקה ןודעומ
.תואמצעה תמחלמ תרגסמב םיברעה דגנ תולועפ ןכו ,(הלועפה