(1986-1898)

תורסיקבש לופואירמב ,1898 תנשב דלונ
.תיסורה
הנגהב קלח חקלו 1921-ב הצרא הלע
.ופיב תידוהיה
סרוקב ימוהת םהרבא םע דחי ףתתשה
."הנגה"ה לש םיכירדמ
ןושארה ולוגלגב ל"צאה ימיקמ ןיב היה
.תיטסינויזיברה העונתל ףרטצהו
.1938-1937 םינשב ל"צאה לע דקיפ