(1941-1910)

הנליו ךלפב ,1910 רבמצדב 19-ב דלונ
התלע 3 ןב ותויהב .תיסורה תורסיקבש
הרומכ שמיש ויבאו הצרא ותחפשמ
.ביבא-לתב ידוסי רפס-תיבב תירבעל
ןוגראל ףרטצה ,1929 תוערפ ץורפב
הטיסרבינואב דמל םש ,םילשוריב הנגהה
םע .הקיטמתמו היפוסוליפ תירבעה
וירבח ינושארמ היה ל"צאה תמקה
.םייאבצה וירושיכב טלבתהו
םילשורי זוחמ דקפמל הנומ 1937-ב
דקפמל הנומ ,1938-ב ,הנש רובעכו
.ןוגראה
וירבחמ השולש םע אצי 1941 יאמב 17-ב
אבצה תורישב קאריעב תדחוימ תוליעפל
הצצפהמ גרהנ םויה תרחמל .יטירבה
.ינמרג סוטמ לש