(1919-1938)


הצרא ותחפשמ התלע רשע ןב ותויהבו ןטסינגפאב 1919 ינויב 3-ב דלונ
.םילשוריב םירכובה תנוכשב הררוגתהו
דליה לע םמתוח תא ועיבטהש ,(1929) ט"פרת תוערפ לש םמוציעב הז היה
ילכלכה בצמה ללגב .תרתחמל ךכ רחאו ,ר"תיבל ףרטצה ריעצ ליגב .בקעי
תסנרפל רוזעל ידכ דובעל אציו וידומיל תא םילשה אל ,תיבה לש השקה
הבוגת-תולועפל זר בקעי חלשנ ,תיברעה הפשב ותטילש בקע .החפשמה
.ותומ תא אצמ (1938 ילויב 16) ןהבש הנורחאבו יברעה ףרועב