1939-1936 תוערפב .ר"תיבל ףרטצה 12 ליגבו ,1921 תנשב םילשוריב דלונ
תונושארה תולועפב ןכו םיברעה דגנ ל"צאה לש הבוגתה תולועפב ליעפ היה
.יטירבה ןוטלשה דגנ
לע דקיפו םילשוריב (ברקה ליח) ק"חה דקפמ הנמתנ "דרמה" תליחתב
םוי יאצומב .םיסורה שרגמב תשלובה זכרמ לע הנושארה הפקתהה
תנחת לע הפקתהה דקפמ הנמתנ (1944 רבמטפסב 27) ה"שת םירופיכה
עתפלשכ ,ןומיר ליטהל דמע הפקתהה ךלהמב .הפיחב תיחרזמה הרטשמה
ודיב ןומירה תא ההשה ,וב העיגפ עונמל ידכ .וישנאמ דחא םוקמל עלקנ
רחאל .הגיסנל דע וישנא לע דקפל ךישמה אוה .דיה הקסרתה תוצצופתהבו
ןמ ררועתהשכ .חתונ םש ,דלישטור םילוחה-תיבל רבעוה המישמה םויס
.הנשלהמ האצותכ םוקמל ועיגהש ,םיטירב םירטוש ודיל אצמ חותינה
.הקירפאב רצעמה הנחמל הלגוה רחאו ,וכעב םילוחה-תיבל רבעוה ןהכ םימחר
.1948 ילויב 12-ב הינקמ םילוגה ינורחא םע הצרא בש