.הצרא וירוה םע הלע הנש יצח ןב ותויהבו (אטיל) ונבוקב 1922-ב דלונ
תפוקתב .םינוש םידיקפת םש אלימו הוקת-חתפב ל"צאל ףרטצה 1938-ב
.ררחוש תועובש רפסמ רובעכו "הנגה"ה ידי-לע ףטחנ "ןוזס"ה
סרמב ,םעוניבא קחצי לש ורצעמ רחאלו .םילשוריל רבעוה 1946 תנשב
לש השקה הפוקתב םג שמיש וב דיקפת ,זוחמה דקפמ הנמתנ ,1947
.תואמצעה תמחלמב םילשורי לע רוצמה

."ביתנ" םירפסה תאצוה תאו "לארשי" סופד תא םיקה הנידמה םוק רחאל