(1947-1926)

םילשוריב 1926 ילויב 26-ב דלונ
.קאריע יאצוימ תלוכי תטועמ החפשמל
דומלתב וידומיל תא קיספה 12 ליגב
,החפשמה תסנרפב רוזעל ידכ הרות
17 ליגב .ר"תיבל ףרטצה הנש רובעכו
ףייזש רחאל ,יטירבה אבצל סייגתה
.וליג םושיר תא
,יטירבה אבצהמ ורורחש םע 1946-ב
לע הפקתהב .ל"צאל וכרד תא אצמ
ידיב הבשנ ,1947 יאמב 4-ב ,וכע אלכ
ןודינו יאבצ טפשמל דמעוה ,םיטירבה
.תוומל
29-ב וכע אלכב היילתב גרוהל אצוה
.1947 ילויב
:רמא ויטפושל
דוד ןגמ יאשונל רוזעיש אוה ,תיילוג תא ליפהל דודל רזעש םיהולאה"
."שדוקה ץרא תא םיאמטמה ,יטירב-וצאנה סרקה בלצ יאשונ תא חצנל