ל"צאל ףרטצה (1943 תנשב) ריעצ ליגב .לארשי-ץראב 1928 טסוגואב 13-ב דלונ
לע יארחא ,וידיקפת ןיב .ןג-תמרב (ברקה ליח) ק"חב ליעפ ומצע אצמ הרהמ דעו
.קרב-ינבו ןג-תמר יסדרפב קשנה ינסחמ

לזרבה תליסמ לע הפקתהב ,ןהמ תחאבו ,יטירבה ןוטלשה דגנ תולועפב ףתתשה
.ודי עורזב השק עצפנ ,(1946 לירפאב 2) ץראה םורדב
.הגולפ דקפמכ תואמצעה תמחלמ תוברקב ףתתשהו םילשוריל רבעוה 1947-ב
ריעל הצירפה לע ןכו לחר-תמר לע ברקב ל"צאה תוחוכ לע דקיפ ,רתיה ןיב
.חבשל ןויצל םיימעפ הכז ."םדק" עצבמ תרגסמב הקיתעה

1960 תנשבו ,םילשוריב תירבעה הטיסרבינואב הימיכויב דמל המחלמה רחאל
"ןיינמה ןמ רוספורפ" תגרדל הנומ 1973-ב .הימיכויבב רוטקוד ראות לביק
.םילשוריב תירבעה הטיסרבינואב

שארל הנומו ,וצעוי שמשל ,הלשממה שאר ,ןיגב םחנמ ידי-לע ארקנ 1980 תנשב
.1985 דע אלימ ותוא דיקפת ,("רשקה תכשל") "ביתנ"

.יטירבה טדנמה תפוקת לש תורתחמה רקחב תודיפל 'פורפ קסוע 1985 זאמ
:םיאבה םירפסה תא םסריפ וירקחמ תרגסמב
(1992 ,ןוחטיבה דרשמ תאצוהב) ךייתומוח לע
(1994 ,יקסניטוב'ז ןוכמ תאצוהב) םיחא-דייצ ,ןוזסה
(1996 ,ןוחטיבה דרשמ תאצוהב) םילשוריב ל"צאה תוכרעמ ,דרמה בהלב
(יקסניטוב'ז ןוכמ תאצוהב) םישולשה תונשב ל"צאה - תרתחמ לש התדיל
(יקסניטוב'ז ןוכמ תאצוהב) הנטקה הרש םויה
םירמאמ