(1963-1912)


,קאריע ךרד ,ויחא תשולשו וירוה םע הצרא ליפעהו ,ןריאב 1912-ב דלונ
.ןונבלו הירוס
"סנאילא" רפסה-תיב תא הב םייס השמו םילשוריב הבשייתה החפשמה
.תונייטצהב
הרשכה ישדוח השולשל חלשנו ,ויחאמ םיינש םע דחי ,ל"צאל ףרטצה
[הפוריאב ל"צאה :האר] .ןילופב תיאבצ
םיטירבה ידיב רצענ םש ,ןופצהו הפיח זוחמ דקפמ שמיש "דרמ"ה תפוקתב
וספתנ םלוכב םלוא ,החירב תונויסינ רפסמב ףתתשה .הקירפאל הלגוהו
.הנחמל ורזחוהו םיחרובה
.הינקב םילוגה ינורחא םע 1948 ילויב 12-ב הצרא רזחוה