ל"צאה לש םיריכב םידקפמ
םודרגה ילוע
רתאב םיעיפומה םידקפמ


ל"צאה לש םיישאר םידקפמ

(1940-1880) ל"צאה איבצמ - באז יקסניטוב'ז
(1990-1903) ןושארה דקפמה - םהרבא ימוהת
(1977-1907) ינשה דקפמה - טרבור רקטיב
(1986-1898) ישילשה דקפמה - השמ גרבנזור
(1941-1910) יעיברה דקפמה - דוד לאיזר
(1995-1913) ישימחה דקפמה - בקעי רודירמ
(1992-1913) ןורחאה דקפמה - םחנמ ןיגב

םודרגה ילוע

(1947-1925) יכדרמ יחקלא
(1945-1922) והילא ירוצ-תיב
(1938-1913) המלש ףסוי ןב
(1947-1926) השמ ינזרב
(1947-1912) בד רנורג
(1947-1922) (םואבנזור בד) לאיחי רנזרד
(1947-1924) בקעי סייו
(1947-1926) םולשבא ביבח
(1945-1925) והילא םיכח
(1947-1926) ריאמ רקנ
(1947-1927) ריאמ ןייטשנייפ
(1947-1923) רזעילא ינאשק

רתאב םיעיפומה םידקפמ

(ל"צאב םידקפמה לכ תומש תא הליכמ הניאו ,דבלב תיקלח המישר יהוז)
("ןימינב") והילא ןיקנל
("דורמנ") הדוהי תודיפל
הירא (יקצדשפ) ילזמ
לאומש ןיטיימ
םחנמ יקצלמ
("ןד") והילא (יקסבולוב'זיו) רודירמ
("ןושמש") השמ דמחנ
רסיא ןוזנתנ
הידידי לגס
קחצי לגס
("ןצבק") רזעילא ןורש-טידוס
("ישי")" בד ןומולס
("טיוט םייח") אגרש סילע
לאלצב רוצימע
בקעי ימרמע
("ידיג") יחימע ןילגאפ
("דג") רזעילא רוצהדפ
םייח ןלפ
("רוצילא")קחצי ןמדירפ
ללה קוק
לאוי יחמק
ךונח (ץילרטס) יעלק
("ישי") יבצ גינק
בקעי זר
יכדרמ ןמפואק-ןנער
ףסוי ןוחמש
("ריאי") םהרבא ןרטש
("באז") םחנמ ףיש
היחתפ רימש
("רזעילא") בקעי-רזעילא ןיבת
לאומש רימת

קחצי םעוניבא
ףסוי ינבא
אקיס-בקעי ינורהא
("הקשאי") בקעי באילא
("קיימ") לאומש יתימא
םהרבא ףסא
בד תרפא
לאכימ לבשא
הירא רזעילא-ןב
("לג") עשוהי דימשדלוג
("רגתיבא") הדוהי תואנ-ןמבולג
דוד דרבסורג
("ןושמש") וקינ-ןתנ טנמרג
("םוחנ") םולש ינושרג
("רשא") בקעי ללה
("יבצ") לארשי קינריו
("ארויג" ,"ןושמש") םולש דרו-רנרו
ןימינב ינוערז
ןורהא ןמכייח
השמ ןוסח
("קחצי") דוד ירוהט
("עשוהי") והילא רלמט
("ארויג") ןויצ-ןב ןהכ
("ןושמש") בד ןהכ
("דג") םימחר ןהכ
לאומש ץכ
המלש (יול) ימע-בל
םחורי-ןתיא ינבל
("יזוע") ףסוי יול
("ןועדג") לארשי יול
לארשי ץיבורזיל
("םהרבא") םייח ואדנל