(1991-1916)


.ל"צאל ףרטצה ,הצרא הלעש רחאלו היקבולסכ'צב 1916 תנשב דלונ
הנמתנ ןכמ רחאל הנשו ןג-תמר ףינס לע יארחאכ לעפ 1946 תנשב
.םורדה זוחמ דקפמל

.ביבא-לתב הירקב םילוחה תיב להנמכ שמיש הנידמה םוק רחאל