(1995-1913)

תורסיקה זא ,ןילופב 1913 תנשב דלונ
.תיסורה
ןכמ רחאל הנשו 1932-ב הצרא הלע
דוד לש ודיצל היה .ל"צאל ףרטצה
רחאל .קאריעב הלועפה תעב לאיזר
דקפמל רודירמ הנומ ,לאיזר לש ותומ
.ל"צאה
לע דוקיפה תא רודירמ ריבעה 1943-ב
םידיקפת אלימ .ןיגב םחנמל ל"צאה
ידי-לע) ותרגסהל דע ןוגראב םיריכב
ירבח םע ,בשי .םיטירבה ידיל (הנגהה
הקירפאב רצעמ תונחמב ,םירחא תרתחמ
1948-ב קר .םיזעונ החירב תונויסינ עציבו
םויב הצרא עיגה אוהו טלמיהל ודיב הלע
וילע ליטה ןיגב .הנידמה תמקהל ןושארה
.ל"הצב ל"צאה לש וגוזימב לופיטה תא
תסנכה דעו הנושארה תסנכהמ המעטמ רבח היהו "תורחה תעונת" ידסייממ
.ןיגב םחנמ לש היינשה ותלשממב ןונכתהו הלכלכה רשכ ןהיכ .תישישה
.(1956 ,ףדאיחא תאצוה) "תורחל ךרדה הכורא" רפס םסריפ