.הצרא ותחפשמ התלע יצחו הנש ןב ותויהבו היסורב 1922 תנשב דלונ
.ל"צאל סייגתה 1939-בו ר"תיב רעונה תעונתל ףרטצה ריעצ ליגב
דקפמ הנמתנו (תועידיה תוריש) "קלד"ב םיריכב םידיקפתב שמיש
הלבח תלועפ ןהיניב ,תונוש תולועפב ףתתשה .ןופצהו הפיח זוחמ
30 םע דחי ספתנ הב ,(1946 לירפאב 2) ץראה םורדב לזרבה תליסמב
יודבה םשה) "יקסבוקילב לדנמ" םשב טפשנ ,םי-תב תולוחב וירבחמ
ריסאכ ףתתשה .רסאמ תונש עבשל ןודינו (ולש תוהזה תדועתב םשרנש
עצפנ םלוא ,רהוסה-תיב ילתוכ תא תאצל חילצה ףאו וכע אלכ תצירפב
יזכרמה רהוסה-תיבל רבעוה רחא .אלכה לא םיטירבה ידי-לע רזחוהו
י"חל יריסא תצובק םע דחי ,חורבל חילצה 1948 ראורבפבו ,םילשוריב
.ל"צאו

רואל איצוהו בתכ ,ח"לש םירפסה תאצוה תמקהל ףתוש היה 1950 תנשב
.ץילמ הירא םשב תרתחמה תולועפ לע םירפס
,תונורחא תועידי תאצוה) "םייתש אלו תחא תמא" :םשב רפס רואל איצוה
.(1995