וידומיל תא םייסו הצרא הלע 1934 תנשב .1920-ב (היבטל) הגירב דלונ
1939-בו ל"צאל ףרטצה ןכמ רחאל הנש .ביבא-לתב "הילצרה" היסנמיגב
תונש עבשל טפשנו ןדריה רמשמב םידקפמ סרוקב ףתתשהש העשב רסאנ
.ל"צאב תוליעפל רזחו 1942-ב ררחוש .רסאמ
.ביבא-לת זוחמ דקפמ ןגסל הנמתה 1945-ב
1947-בו ,(1946 לירפא) ץראה םורדב לזרבה תליסמב הלבחב ףתתשה
.ןופצהו הפיח זוחמ דקפמ הנמתה

.ןיד-ךרוע ךמסוה 1967-ב