(1998-1920)

.ר"תיבל ףרטצה ריעצ ליגבו (אטיל) הנליו ריעב 1920 ראוניב 18-ב דלונ
ר"תיב תגולפל ףרטצהו ,"הטיראפ" םיליפעמה תיינאב הצרא הלע 1939 תנשב
.ל"צאל ךרדה הרצק התייה םשמ ,בקעי-ראבב
.זוחמה דקפמ ,תרפא בד לש ורזוע שמישו םילשוריל רבעוה 1944 תנשב
.םורדה זוחמ דקפמ הנמתנו הלפשל רבעוה רתוי רחואמ