(1992-1919)

1925-בו ןילופב 1919 רבמטפסב דלונ
.ופיב הבשייתהו הצרא החפשמה התלע
ןורכיזב ר"תיב תגולפל ףרטצה 19 ליגב
תיאלקח הדובעב םש קסעו בקעי
ל"צאל הגולפהמ ךרדה .הרימשבו
ןתיא ןמוז הנש רובעכו הרצק התייה
.(ינוש דיל) רוצ-לתב םידקפמ סרוקל
,1944 ראורבפב ,דרמה תזרכה תעשב
םימילו ,ןוגראה תולועפ לע יארחא היה
דיקפתב תיצראה הדקפמה רבח הנמתנ
לכ הוויל אוה .ישארה םיעצבמה ןיצק
,דעיה עבקנ ובש עגרה ןמל הלועפו הלועפ
.עוציבה דעו תינכותה שוביג ךרד
,(1946 לירפאב 2) ץראה םורדב לזרבה תליסמב הלבח תלועפב ףתתשה
.רסאמ תונש 15-ל ןודינו טפשנ ,םי-תב תולוחב ,וירבחמ 30 םע דחי ,ספתנ
ןגראל ידכ הפוריאל יאשחב חלשנו וכע אלכ תצירפ םע וירבח ידי-לע ררחוש
.םיטירבה דגנ תולועפה תא םש
,יברעה שלופה דגנ המחלמב קלח תחקל ידכ הצרא רזח 1948 יאמב 15-ב
.ל"הצב דודג דקפמ הנמתהו

תיעישתה ,תינימשה תסנכה רבח היהו "דוכיל"בו "תורחה תעונת"ב ליעפ היה
.תירישעהו