.הוקת-חתפל החפשמה הרבע ריעצ ליגבו בוט-רהב 1919 תנשב דלונ
,הגלבהה תוינידמ לשב .הגולפ ידקפמ סרוק םייסו "הנגה"ל ףרטצה 1936-ב
.םיברעה דגנ הבוגתה תולועפב ףתתשהו ל"צאל רבע
.ןופצהו הפיח זוחמ דקפמ ךכ-רחאו הוקת-חתפ זוחמ דקפמ הנמתנ 1941-ב
.הטמה שאר דיקפתב שמישו ןיגב םחנמ םיקהש הנושארה הדקפמה רבח היה
ףתתשה םש ,הקירפאל הלגוהו הנגהה ידי-לע םיטירבל רגסוה 1945 תישארב
רחאל ספתנ םלוא ,האירתיראב רצעמה הנחממ םילוג 54 לש הלודגה החירבב
.הנחמל רזחוהו םישדוח השולש
.1948 ילויב 12-ב הינקמ םילוגה ינורחא םע הצרא בש

.םילשוריו ביבא-לת תואטיסרבינואב ךוניחו תיללכ הירוטסיה ,היפוסוליפ דמל
תירבעה הטיסרבינואהמ ,לארשי םע תודלותב רוטקוד ראות לביק 1973-ב
.םילשוריב

םירמאמ ןכו (1976 ,ןוחטיבה דרשמ תאצוה) "דרמבו קבאמב" רפס םסריפ
.םיבר